1. IE DEVA BAPA TUM SORGINCHEA
Ie deva bapa tum sorginchea
sorpodun tuka noman kortanv
aradhananim vondon korun
jeevan hem amchem somorpitanv.

Ie jezu krista tum sorginchea
sorpodun tuka noman kortanv
aradhananim vondon korun
jeevan hem amchem somorpitanv.

Ie povitr otmea tum sorginchea
sorpodun tuka noman kortanv
aradhananim vondon korun
jeevan hem amchem somorpitanv.

2. SORGINCHEA BAPA
sorginchea bapa, jezu somia, povitr otmea
aradhan anim moima.

1.Patkachea ubranth, buddoun asleleak,
voir kadun nithol kellea
kalvari thaun rogot varoun sodvon maka dillea
hoglap jezu somia, hoglap jezu raia.

2.Oskotiak maka, sokten bhorcheak sounsarak aiellea
sarvanim mhaka, sandellea vela vengenth gethellea somia
hoglap jezu somia, hoglap jezu raia.

3.Dis anim raath, mhojea sangatha rakon raun sambalchea
patkachea pasanth sampadanazem rakxan maka diunchea
Hoglap jezu somia, hoglap jezu raia.

3. DIS UDELA
1.Dis udela(2) sodvon diuncho dis udela
jezu aila(2) sodvondar jezu aila.

Ch: Alleluia Alle Alleluia (3)
Geet gauyam amim Alleluia

2.Uzvad aila(2) sounsaracho uzvad aila
jezu aila (2) sodvondar jezu aila.

3.Mog aila (2) sorgincho mog aila
jezu aila(2) sodvondar jezu aila.

4.Vondon jezu (2) vondon tuka somia jezu

5.Hoglap jezu (2) hoglap tuka somia ajezu
Stuthi jezu.... Moima jezu....

4. DEV ABRAHAMACHO
Dev Abrahamacho, dev Esakacho
dev Jacobacho soglea sounsaracho
to dev mhozo ani tuzo.

1.Sodvon dilli Esrailak
amkamie dita patki monxank
stuthi karyam sorvesporak
vakhannumia dhaniya devak.

2.Rochello dev amkam posta
Poscho dev amkam raktha
stuthi karyam sorvesporak
vakhannumia dhaniya devak.

5. GEET GAUN STUTHI KARYAM
Geet gaun stuthi karyam, jezuchea mana khatir
Alleluia gauun harsiyam, korun tachi stuthi.

Gauuiam gauuiam...gauuiam stuthi gauuiam (2)

1.Patkiancho mog tanem kelo
amche khatir to khursar melo
Patkam thaun maka mukth kelo
stuthi tachi gauncheak taiar kelo.

2.Patkiank to asa lagim
amkam mogan aikatha vegim
stuthi tachi gaunk amim kiathle bhagi
sadanch to asa amche mukha mukhim.

6. JEZU APOITHA
Jezu apoitha(2) Maka tuka, gopanth aplea
jezu apoitha....(2)

1.Dukham amchi pustha, dhairan amkam bhortha(2)
khonchaie gadie ulo dileari, taxan jezu lagim astha.

2.Kaxtanth sampdathana, naxtanim adsatana(2)
Niras naka dhairan apoi, to tuka uklun dartha.

3.Pide xide velar, jezuk ulo dilear(2)
konnim to zaundi bhedh bhav nastam, bholaiki tachi patim dita.

4.Vignam anvaranim, vishwas dandaltana(2)
dhairan bhorta sambaln vorta, potlun dharta mogan amkam.

7. DEVA THAUN HANV CHODD POIS SORLOM
1.Deva thaun hanv chodd pois sarlom
aatam hanv patim ietam
patkanchea vattanim chod goonvlom
somia ghara patim ietam.

Ghara ietam, ghara ietam
portun sandun vechom nam
ugthe asat tuje mogache hath
somia hanv patim ietam.

2.Hogdailim hanvem moladhik vorsam
atam hanv patim ietam
dollieanim mhojea bhorun dukam
somia ghara pattim ietam.

3.Patak adharn peleak dukhailem
atam hanv patim ietam
taka dukoun tuka khursailem
somia ghara patim ietam.

8. MONXAKULACHO ARAKXAK JEZU
Monxakulacho rakxak jezu, tuka apoith asa (2)

1.Koxtanim naxtank sampdalleanom
motichi eza bhogteleanom
xantichea bandrak aplea gopanth
tumkam to apoith asa.

2.Patkanchea khandkanth buddon ascheank
bhorvoso sandun rodun boscheank
vishwas fankoun raxan diuncheak
tumkam to apoith asa.

3.Baglar ravla rakun amkam
swagat diuncheak sargim sukhak
daivik tacho madhur talo
able to apoith asa.

9. JINNEANTHLEA KAXTAM VELAR
1.jINNEANTHLEA KAXTAM VELAR, DOLLIANIM BHORTATH DHUKAM
dhukh ani sukh rochlolo toch sambaltha sodam

Ch: chanchal zainaka, kangaal zainaka
astholom ponth poriyanth laginch hanv tujea.

2. Talnenth sampdatana, andhkarantlea tea pasanth
khursachi savli tachi, dakaitha sarki disha.

10. KUTMANTH MHOJEA VAVRANTH MHOJEA
kUTMANTH MHOJEA, VAVRANTH MHOJEA(2)
Jezu jezu tum ie rauvonk jezu tum ie(2)

Jezu mogal tum ie(2)
jezu jezu tum ie, rauonk jezu tum ie
kutmanth mhojea......tum ie.

1.Kutmanth mhojea ekvot di tum
kutmanth mhojea moipas di tum
jezu jezu di tum, ekvot moipas di tum
kutmanth mhojea......tum ie.

2.Kutam mhojem sontosan bhor tum
kutam mhojem ullasan bhor tum
jezu jezu bhor tum, sontosan, ullasan bhor tum
kutmanth mhojea.....tum ie.

11. JEZUN BHASAIELLEA
Jezun bhasaiellea povitr atmea ie
bapachea atmea tum denvun ie (2)

1.Mogachea atmea mhojer denvun ie(2)
Mhojea dhukhanth bhuzovonn diunk ie.

2.Mhojea kaxtanth tum adhar zaun ie
mhojea atmeak uzvaad zaun ie.

12. ABHIXEK KOR TUM
Abhxek kor tum (2)
Povitr otmea abhxek kor tum (2)
Mogachea uzean abhixek kor tum (2)
Patkank paat karcheak abhixek kor tum (2)
Nitol zaun gieunk abhxek kor tum (2)
Zoitevonth zauncheak abhxek kor tum (2)
Uzvadanth gieunk abhxek kor tum (2)
Kaxtanth argam diuncheak abhixek kor tum (2)
Sosnikaien gieunk abhxek kor tum (2)
xubh vaartha pargotunk abhxhek kor tum (2)

13. HO SOUNSAR TUKA SANDITH
Ho sounsar tuka sandith tari hanv sandchona tuka
har monis tuka karith anaath tari
anaath tum naie maka.

1.Avoiche kuxinth asanach hanvem tuka vinchlam
hatacher hea mhojea tujem nanv likhlam
nanv tujem likhlam.

2.Sandithgi ek avoi, nenthea balak aplea
avoi sandith tari hanv sandisonam
hanv sandisonam.

14. JAB SE PYARA YESU AAYA
Jab se pyara yesu aaya
mera jeevan badal badal gaya
jab se maine usse paaya
mera jeevan badal badal gaya. (2)

Is jahan ki gandhagi se
muje chudaya jaan dekar
mera dil, mera man, meri chaya
mera jeevan badal badal gaya.

jab se pyara.......

Raaat ka deep buj gaya hai
huva sabera subaha taara
isliye maine yeh geet gaya
mera jeevan badal badal gaya.

jab se pyara.......

15. DAIVIK KURPECHEA
1.Daivik kurpechea atmea veginch denvoun ie
vegim ie lagim ie kurpen bhorunk ie.

2.Daivik mogachea atmea mogan bhorunk ie
vegim ie lagim ie mogan bhorunk ie.

3.Daivik saktechea atmea sakten bhorunk ie
vegim ie lagim ie sakten bhorunk ie.

4.Daivik uzvaad atmea uzvadan bhorunk ie
vegim ie lagim ie prakas fankunk ie.

5.Daivik sobdachea atmea zanvaien bhorunk ie
vegim ie lagim ie cholon vorunk ie.

6.Jivit diunchea atmea jivit bhorunk ie
vegim ie lagim ie jivit diunk ie.

7.Satha nitichea atmea sath xikounk veginch ie
vegim ie lagim ie nitin chalounk ie.

16. TUZO HANV MOG KARTAM
Tuzo hanv mog kartam (3)
atam anim sadam
tuje payanthala ravtolom
tuje vaten hanv choltolom
tuje sangim hanv gaitolom
hanv patim sorchonam.

Tuka hanv argam ditam (3)......
Tuji hanv stuthi kartam (3)......
Tuka hanv zai zai mhontham (3)......
Tuji hanv vodvik gatam (3)......
Tuka hanv mahima ditam (3)......
Tuka hanv hoglap ditam (3)......
Tuka hanv pranam kartam (3)......
Tuka hanv khaltho ravtam (3)......
Tuka hanv pargat kartam (3)......

17. KITLO APARIMIT
Kitlo aparimit devacho mog to
amkam sadanch labcho
to thukunk zaina mezunk melna
varnunk naie zauncho.

1.Lakhanim lokanim varnan keleari lekhak naie melcho
tea daryachea gundaiek, akasachea lambaiek
sarvank mikvoncho.

2.Kalzachea mula thaun patkianchea kulacher
doien tannem votcho
tea ekleach eklea, putak aplea, khursar bali diuncho.

18. SANTAAP UBZATA
Santaap ubzata, sontos ubzata
ullas bhogta chinthana
jezu maka bhogxita, raxan maka to dita
kaslich bhiranth maka nam.

1.Vaat chukun pois pavleli, sandun gelli hanv to xeli
sodhun maka ailolo, hindak patim vellolo
kitlo boro jezu mhozo mog kartalo // HO //

2.Patkanim hanv bhorellom, andhkaranth ghuspodon aslom
tari sarginchem geet gaitam, somiak mhojea atregtham
itlo boro jezu mhoji sodvon kellolo. // HO //

19. SANTOS PAVA
Santos pava, ullas pava
sargar thaun sandesh aila
dev tuzo mog kartha, dev tuka sodvon dita.

1.Hanv tuzo niz govli, tum mhoji mogachi xeli
tuka sodhun sodhun aila
tuka dekhon kuxal kuxal zala.

2.Sandun gelleank sodhun ailo
sandun gellea tuka dekhlo
hanv tuzo mog kartam, sargim razak apoun vortam.

20. KRISTA THAIN JIYETANA
Krista thain jiyetana, zait amchench zaun asa
zai zai krista ! Alleluia (2)

1.Kaxtanth hanv sampdatana, naxtanth hanv budthana
sounsran maka sandtana, jezu kedinch sandchonam.

2.Saitanacho adhikar soglo
mhojea jezu somian naas kela
khursacher moron paun sounsaracher zoith velam
jezun sounsaracher zoith velam.

21. MHOJE THAIN JIE
Mhoje thain jie Povitr Atmea
sadankal jie devachea atmea
mhoje thain jie mhoje thain jie.

1. Mon mhojem nital kar, chintap mhojem nirmol kar
Kalliz mhojem khaltem kar, Jivit mh9ojem bholem kar. (2)

2. Doliank mhojea dixt di
jibek mhojea lagaam di
kalliz mhojem khaltem kar, jivit mhojem bholem kar. (2)

3. Hatak mhojea boll di, kamank mhojea foll di
payank mhoje sambaln vor
jini mhoji sufoll kar. (2)

22. SARGINCHEA RAZACHEA
sarginchea razachea kurpe zari
denvun ie veginch tum moga zari.

1. Satachea atmea, sat maka xikai
nitichea surya, uzvaad fankai.

2. Dair diunchea atmea, bhem mhojem dhanndai
bhuzounchea atmea, khanth mhoji nivrai.

3. Devachem roop zallea, daivik atmea
sarginchea razachi, vaat maka dakai.

23. POVITR ATMEA
Povitr atmea, ie tum kalzanth
karthanv tuka amim swagat
swagat tuka, povitr atmea.

1. Ietana tum mhojea kalzanth, tujea voda dabazanth
kalliz hem sontosan nachta, karta monn tum bidaar.

2. Bhukelleank amkam ditai, sargincho to unddo
tanelleank amkam ditai, jivitachem udok.

24. KALLIZ MHOJEM
Kalliz mhojem tanelam tuka
mon mhojem axelam tuka
ie tum somia ie tum dhania (2)
pavai maka tea, sarginchea sukhak.

1. Aranyanth tunvem, manna khavilem
khadpa thaun tunvem udak valailem
Than bhuk thamblelea sarginchea atmea
di boll mhojea bhukellea kalzaak.

2. Sinai parvatar, denvun tum ailoi
zalchea bolea thaun tum uloiloi
moiselagim ulloillea atmea
utran tujea bhor mhojea manak.

3. Kanthin bhorleleank tunvem bhuzailem
pidenth asleleank tunvem goon kelaiem
pois kar mhoji kanth bezarai
di tum maka tuji ti sasai.

25. TALLEO PETUN GAUYAM
Talleo petun gauyam, rachnnarak nanvaduyam
sagle amche sakten gauyam, bhaktichim tim kirtanam
Alleluia.... Alleluia..... Alleluia.

1. Patka thaun sutka diunk, sounsarak ailolo
sargimcho to darvato, amkam ugtho kellolo.

2. Kirtananth to asa, kirtanam to aikata
patkam amchim bhogsita, ixtt amso to zata.

3. Nirmol amchea kalza thaun, gauncheak amim gaionam
amkam to dhadun dita, shanti ani samadhan.

26. SONTOS SONTOS MAKA
sontos sontos maka, jezu sovem jietana
ullas ullas zata, ajezu maka sambaltana.

1. Chukon gelli, hanv ti xeli
maka sodhun ailo jezu
patkanchea kantienth, sampdallea maka
sutka dili jezu somian.

2. Zalman kurdo hanvem, bob marli somiak
ulo aikun ravlo jezu
aikon maka dakaun kaklut
dixt dili jezu somian.

27. TUKA SOMIA HANV ARGAM DITAM
Tuka somia hanv argam ditam
tujim vichitr kritiam nialtam
tuzo daivik mog pargat kartam
tuka sadanch harsun nanvadtam.

1. Surio, chandr, taram uzvaad fanktat
antral tuje mahimen tim bhartat

Ch:Rachnar tum rachna hanv
tujem nanv pavitr zaunv ganvan ganv.

2. Nanvadtat tuka fullam folam
vakhantat tuka monxabalam.

3. Tujea sarkiacho manxak rachloi
daivik kurpen tuka netoiloi.

4. Argam tuka kurpe sagora
pranam tuka ie jeev datara.

28. JEZU JEZU JEZU MUNON
Jezu Jezu Jezu munon amim gauiam
gaun gaun gaun gaun amim nachuiam
Alleluia...Alleluia (2)

1. ie ie somia tum amche modhem (4)
2. Bhor tum amkam tujea mogan xantin (4)
3. Di tum amkam tuje ullas sontos (4)
4. Bhor tum amkam tujea povitr atmean (4)

29. TAD ANI GAD NASELLO MOG
Tad ani gad nasello mog,
deva mog, xaxvith mog,
lekh ani meet naslo mog
deva mog sasnik mog
kanchai kaxtam vellar, kanchai naxtam vellar,
raxak mhozo to tench mhojem bhag.

1. Vankdea metanim nisrallom
hanv mhojea devak visrallom
patkanchea hea kondanth asleliak maka
uklon tanem hadlo
potlun maka tanem dharlo.

30. JEZUCHEA NANVAN
1. Jezuchea nanvan, jezuchea nanvan
zoith amkam tem labhta
jezuchea nanvan, jezuchea nanvan
saitan saith foln dhanvtha
jezuchea nanvan ranvchea wagtha
sang konn amkam aadanvk sakta
jezu jezu jezuchea nanvan
zaith amchem zaunasa

2. Jezuchea ragthan ................
3. Jezuchea khursan ................
4. Jezuchea mogan ................

31. HOSANNA
1. Hosanna(2) Hosanna tuka unch sargim
somia tujem nanv vakhantanv
kalzan thaun hogolsitanv
sarv amim tuka nanvadtanv
hosanna tuka unch sargim.

2. Jezu (3) jezu devache xelie...

3. Mahima (2) mahima raianchea raiak...
mahima raianchea raiak.

32. ACTION SONG
Ho ek amkam vorto dis (3) ullasacho dis

1. Chal chal chal chal ullasan(3) jezuchea ullasan.
2. Talleo petun ullasan (3) jezuchea ullasan.
3. Nach nach nach nach uzvadan(3) jezuchea uzvadan
4. Ieka meka mog kariam(3) jezuchea mogan chaliam.

33. IEIAT IEIAT
iEIAT iEIAT JEZUCHI STHUTI GAUNYAM (2)
jezu amcho somi....jezu amcho dhani
vahzantr vahzuiam vahzuiam vahzuiam
talio petuiam vahzuiam petuiam
jezu amcho somi....jezu amcho dhani.

1. Jezu amcho jeevan dathar
jezu amcho mukti dathar
jezu amkam mog dita
jezu amkam shanti dita.

2. Jezu amkam shanti dita
jezu amkam ullas dita
jezu amkam otmean bhorta
jezu amkam kurpen bhorta.

34. AXENAKA TUM SAUNSAR
Axenaka tum sounsar ho
thodeach disancho vaibhav to (2)
razvatki podvi tuka naka, aasth badhik dirvem
sodhinaka (2)

Paat kar(2) sounsarak paat kar
Pois kar(2) devncharak pois kar
Lagim sar deva thain, sarginchea bapa thain
sasnachea jivithak mukhar sar.

1. Amchench mullem kain hanga nam
sounsarak ietana kain hadlem nam
khalich hatanim aileanv amim
vhorunk kain na amche sangim.

2. Kood amchi zata dhul mathi
tar kiteak zalthat fondar vathi
melea upranth kon pavtith
otmeak tujea kon raktith.

35. IE JEZU THAIN IE
Ie jezu thain ie
tujem kalliz jezuk diunk ie
tuka sambaln vorcho govli to

1. Zalmatana kitem gheun ailoi
Morthana kitem vortholoi
Kain thaun hea sounsarak ailoi
Kainsar tuka vochunk asa zanai.

2. Moga khatir bhovun salvaloi
sounsari mog bhexto monn somzaloi
Tuje khatir jeev dillo mog
Khursa mornacho mog to niz.

3. Dudvak labdon dhanvullem tem puro
Maran ailear dudvan kitem faido
Jezucho patlav karunk tum dhanv
Sasnik jivit zodunk pavtoloi tum.

4. Hanv mullo hankar sand
Melear tuka sa futincho fond
Xaxvath kedinch urchonam to sthan maan
Sodanch jezu thai jieun tum raav.

36. VELL BHARTI ZALO
Vell bharti zalo jezu dita ulo
Daivik tacho thalo sargincho umalo
Badal badal badal jini tuji badal

1. Kaalza daraar ubo asa jezu tuka rakon asa
Sarginchea sukhak pavounk tuka somi tuje samor asa.

2. Ugthem kar tum kaaliz tujem sarkem kar tum jivit tujem
Patkak karun veginch tum paat bhaktin tum dhar
jezuchi vaat.

3. Mon tujem nitol korunk, kalliz tujem povitr karunk
Devachea utrank khaltiman ghal jezuche vaten
Sadanch tum chol.

37. DENNEANCHEA DATARA
Denneanchea datara kurpechea sagora
Sarginchea rachnara atmea padvedara deva.

1. Zanvaien tujea bhor manak mhojea
Kurpen bhor maka diunk tuka seva.

2. Bhavadth goond kar dubav pois kar
vait vignanthlem sadanch tum nivar.

3. Varnunk tuka di bhas maka
tuje thaun kedinch pois karinaka.

38. SARGINCHEA ATMEA
Sarginchea atmea povitr atmea
Denvun ie vahlon ie.

1. Di maka mog di maka neeth
Shanthi samadhan bhor jivith.

2. Di sontos di moipas
Swadhamanaan maka di ullas.

3. Di bolepon di khaltepon
Daialai movalai vixvaspon.

39. HOSANNA
1. Hosanna (3)
Sarginchea tea deva bapak hosanna
Sangatamim gauiam hosanna
Talleo petun gauiam hosanna.

2. Hosanna (3)
Sodvon dillea jezu kristhak hosanna
Voda talean gauiam hosanna
Hachon nachon gauiam hosanna.

3. Hosanna (3)
Sarginchea tea povitr atmeak hosanna
vodaa atalean agauiam hosanna
Hachon nachon gauiam hosanna.

40. STHUTI KARA
1. Sthuti kara tachi sthuti kara deva bapachi sthuti kara
Dhania devachi sthuti kara deva bapachi sthuti kara.

2. Sthuti kara tachi sthuti kara somia jezuchi sthuti kara
Raianchea raiachi sthuti kara somia jezuchi sthuti kara
Sodvondarachi sthuti kara somia jezuchi sthuti kara.

3. Sthuti kara tachi sthuti kara povitr atmeachi sthuti kara
Paracletachi sthuti kara povitr atmeachi sthuti kara
Kurpevontachi sthuti kara povitr atmeachi sthuti kara.

41. JEZU TUM BHOV MOGAL
Jezu tum bhov mogal sarvam thain bhov doiall.

1. Mhoje thain tum ailai mhoje sovem jietai
Jezu tum bhov mogal
Swadhik sangath ditai atmik jivit labaitai
Jezu tum bhov doiall.

2. Sargim khanaan maka postai
Sasnik jivit labhaitai
Jezu tum bhov mogal
Mogan sambaln vortai kurpen tujea netaitai
Jezu tum bhov doial.

42. ZAI ZAI ZAI ZAI
Zai zai zai zai Dhania Devak
Zai Zai Zai Zai Khrista Raiak
Zai Zai Zai Zai Povitr Atmeak
Zai Zai Zai Zai Triek Devak.

1. Dis udela aicho dis udela amkam
Sarvam melon gauiam geet sorvesporak zai zai.

2. Mog kela amcho mog dila amkam
Kalzanth thaun gauiam amim sorvesporak zai zai

3. Patkam amchim bhogsun swikaar kelam amkam
Khaltea manan gauiam amim sorvesporak zai zai.

43. ARADHAN TUKA BAPA
Aradhan tuka bapa aradhan tuka
Aradhan tuka khrista aradhan tuka
Aradhan tuka atmea aradhan tuka
Aradhan tuka amchea triek deva.

1. Mogan tuvem sounsar rachloi
Sunder to keloi
Monxiak tujea sarkiacho karn
Tache adhin diloi.

2. Monis zaun sounsarak ailoi
Kalok dhanvdailo
Khursar moron sodvon karun
Amkam jeev diloi.

3. Povitr atmea paraclita kurpedatara
Kurpeso paus amcher xenoun
Nitol kor amkam.

44. ARGAM DITA TUKA SOMIA
Argam dita tuka somia saglea mhojea kalzanth
Dhinvaxi mon mhojem upkar tuzo bhavdun
Bharla voda anandaan.

1. Rupan tujea maka rupit kelaim dekun
Argam tuka somia
Mogan tujea mhoje jivit bharlaim dekun
Argam tuka somia.

2. Sargim dalbaar sandun sounsrak ailoi dekun
Argam tuka somia
Khursar moron amchi sodvon keli dekun
Argam tuka somia.

3. Masanth tujea maka poxit kelaim dekun
Argam tuka somia
Kalzanth mhojea tunvem bidar kelaim dekun
Argam tuka somia.

45. SOMIA JEZU HANV EK PATKI
Somia jezu hanv ek patki
Tuje sorxim ailam
Kakulth tuji dakai maka
Bharvosun hanv ravlam
Tuje mukhar ailam
Bharvosun hanv ravlam.

1. Samariache patki striek novem jivit dilaim (2)
Fatraunk hadlelek daien bhogsun patim ghara dhadlaim
Xanthin tika bhorlaim.

2. Kalvar dongrar khursar umkalloi
Patki saunsrak bhogxilaim (2)
Ujvea chorachem magnem aikun deva raaz bhasailaim
Taka sasnik jivit dilaim.

46. IE POVITR ATMEA IE TUM KALZANTH MHOJEA
1. Ie povitr atmea ie tum kalzanth mhojea
Mog maka xikai
Voth mhojer daivik sakath
Voth mhojer mog povitr.

2. Ie povitr atmea ie tum kalzanth mhojea
Xanthi vaat tum dakai
Voth mhojer xanti tuji
Voth mhojer bhakti tuji.

3. Ie povitr atmea ie tum kalzanth mhojea
Mukthi vaat tum dakai
Dakai maka sarginchi vaat
Pavai maka sarga razak.

47. MHOJEA BAPA HANVEM APRADH KARN ZALA
Mhojea bapa hanvem apradh karn zala
Tuzo put zaun ieunk hanv favo naim
Patkam ucharun sangtam bapa
iek chakor zaun swikar tum kar.

1. Saunsaranth sukh zodun
Patkachea vatenthlean challom hanv
Radon apoiliari aikona titlea pois
patkachea kondanth podlom hanv.

2. Kitleoi chuki zaleari
Vait chintap hanvem chintleari
Zaitim hazar patkam kellea vorvim
Ghar naxt kello patki hanv.

48. SOGLI SRIXTI SOMIACHI STUTHI GAITHA
1. sOGLI SRIXTI SOMIACHI STUTHI GAITHA (4)
2. Suknim savzam somiachi stuthi gaitha (4)
3. Gude dongor somiachi stuthi gaitha (4)
4. Rook Zadam somiachi stuthi gaitha (4)
5. Ektaim zaun somiachi stuthi gaitha (4)
6. Talleo petun somiachi stuthi karyam (4)
7. Nachon Gaun somiachi stuthi karyam (4)
8. Stuthi karyam somiachi stuthi karyam (4)
9. Alleluia (6)

49. DEKTAM TUJO KHURIS SAMARPILOI TACHER TUJEM JIVIT.
ch: Dektam tujo khuris samarpiloi tacher tujem jivit
Palchak khuxi bapachi sodvon karchak monxanchi (2)

1. Zaithim patkam mhojea atmeachi
Paad sovoio mhojea jinniechi
Sampoorn samarpuncheak tuka
Laleun magtam kurpa tuji. (2)

2. Tuje Lagim ailam somia
Doien ge maka tujea hatant
Khalteponan tuka samarpitam
Mogan swikaar kar magtam. (2)

50. ARPITAM TUKA SARGINCHEA BAPA
Arpitam tuka sarginchea bapa
Sarvasv jeevan mhojem
Swikar tum kar mogan tem bhor
Khaltem hem arpan mhojem.

1. Mogachem kaaliz arpitam bapa
Kalzanth tum mhojea rav
Povitr tem kar kurpen tem bhor
Bidaar kar kalzanth mhojea.

2. Jeevan mhojem arpitam bapa
Kannik zaun aiz tuka
Sontosan tem tujem karn ghe
Labhai sukh razanth tujea.

3. Sarvasv mhojem bhetaitam tuka
Opun ghe mogal bapa
Sunder tum kar nandan tum kar
Bhetaitam sevek tujea.

51. JEZUK AMIM GITAM GAUIAM
1. Jezuk amim gitam gauiam
Jezuk amim vandan kariam
Jezuk amim sangim mellun hogolsiam (2)
Jezuchem tem nanv gajaun jezuk amim argam diuiam
Jezu thain ek zaun jieiam (2)

2. Jezu amcho raxak jezu amcho uzvaad
Jezuk zaum Alleluia Hosanna
Jezuchem tem.........jieiam.

3. Jezucho mog kariam jezuk maan diuiam
Patkam athaun pois sorun jieviam
Jezuchem tem.........jieiam.

Top

<< Back