ಕೊಂಕಣಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಾ 27 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು: ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದಿವ್ಯಾವಾನಿ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ 27 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ
 
ಮೋಗಚ್ಯನೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೆಳಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಐಕೊಂಕ್ ಮುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ನೋವ್ಯ ಸೋಲ್ಯಸೋ ಏಕ್ ಅವಸ್ವರ್ "ಭರ್ವಸೋ ದೀoವ್ಕ್" DIVYAVANI LIVE YOUTUBE CHANNEL  ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಏಕ್ ಲಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸುವರ್ತೆಚೆ ಗಾಂಸ್ ತುಂ ಮ್ಕಾ ದಾಡ್ತ. ಮುಜ್ಯ ಮಿಸಂವ ಕಾತಿರ್ ಮಗಾತ್. 
- ಬಾಪ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ
 
Konkani Bible all 27 books links: During lock down with inspiration of Holy Spirit, by the grace of God I started to give hope through the books of New Testament. I am forwarding to you the links of all 27 books of New Testament in Konkani, which was published in Divyavani Live YouTube channel. I thank Mr. Vinod Gangolli and his family. Do pray for me and my Mission - 
 
Fr Franklin D'Souza, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+919013905078
 
 
MESSAGE OF HOPE:      
ROMANS 1 - 16 in KONKANI  
 
https://youtu.be/7bewW85_wzE *ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 1 Message of Hope 1
 
https://youtu.be/JnQcTKuAZqM *ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 2 Message of Hope 2 
 
 
https://youtu.be/5cD5tYGQ5MY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 4"  Message of Hope 4 
 
https://youtu.be/4i8godY1SF4 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 5" Message of Hope 5 
 
https://youtu.be/Z6n7DYmiK-U *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 6" Message of Hope 6
 
https://youtu.be/CzWEkZJXHk4 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 7" Message of Hope 7
 
https://youtu.be/bDcKaF-z9uY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 8" Message of Hope 8
 
MESSAGE OF HOPE ON 1 CORINTHIANS 1-16
ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ in KONKANI
 
https://youtu.be/lDsoMI4uHYU *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 9" Message of Hope 9
 
https://youtu.be/Dr9hvBGnRBk *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ10" Message of Hope 10
 
https://youtu.be/5YMXAbsQmxk *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ11" Message of Hope 11
 
https://youtu.be/klavOL3I4zA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ12" Message of Hope 12 
 
https://youtu.be/lvYuDMluqds *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ13" Message of Hope 13
 
https://youtu.be/AovPO4e9mIc *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ14" Message of Hope in Konkani 14
 
https://youtu.be/u9ibk53M0Ik *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ15"  "Bhorvansachi Suvarta"15
 
https://youtu.be/YtO6v90Uzhs *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ16" "Bhorvansachi Suvarta" 16
 
 
MESSAGE OF HOPE
 
II Corinthians 1 -13 Chapters
 
https://youtu.be/w-ntROtmBnM - ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 17" Message of Hope 17
 
https://youtu.be/GZL4IkebsvI *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ18" "Bhorvansachi Suvarta" 18
 
https://youtu.be/CWKh_55K7Rk ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 19" Message of Hope 19
 
https://youtu.be/vYe-CnFJzOE *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ20" Message of Hope 20
 
https://youtu.be/_2tc4l2oR1U *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ21" "Bhorvansachi Suvarta" 21
 
https://youtu.be/vnNNPGG4VDY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ22" "Bhorvansachi Suvarta" 22
 
GALATIANS 1 - 6; Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga.
 
https://youtu.be/GSQI7jjDBnA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ23""Bhorvansachi Suvarta" 23
 
https://youtu.be/HQDsha45SnA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ24""Bhorvansachi Suvarta" 24
 
EPHESIANS 1-6; Message of HopeMessage of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/FVuG00OCmvU *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ25" "Bhorvansachi Suvarta" 25
 
https://youtu.be/DSmv2d9k-E4 ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ25" "Bhorvansachi Suvarta" 26
 
https://youtu.be/TksIWbsewLc *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ27" "Bhorvansachi Suvarta" 27
 
PHILLIPIANS 1 -4; Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga 
 
https://youtu.be/CSpIyHawoc8 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ28" "Bhorvansachi Suvarta"28
 
https://youtu.be/zbLSHX7wz1c *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ29" "Bhorvansachi Suvarta" 29
 
COLOTIANS 1- 4; Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga. 
 
https://youtu.be/5R_IPc4q0cg *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ30""Bhorvansachi Suvarta" 30
 
https://youtu.be/OIjnUPsTrTg *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ31"  "Bhorvansachi Suvarta" 31
 
I THESSALONIANS 1-5; Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/sdofjPbKubA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ32"  "Bhorvansachi Suvarta"32
 
https://youtu.be/mcjy_Bb6XrQ *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ33" "Bhorvansachi Suvarta" 33
 
 
II Thessalonians 1-3; Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/aN2ThFi4EG4 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ34" "Bhorvansachi Suvarta"34
 
 
I TIMOTHY 1-6: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/CCUl-x4qjzY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ35" "Bhorvansachi Suvarta"35
 
https://youtu.be/Tay0eIvz1Tg *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ36" "Bhorvansachi Suvarta" 36
 
https://youtu.be/j91T0Pb_uaE *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ37" "Bhorvansachi Suvarta" 37
 
II TIMOTHY 1-4: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/1aTxGp8KpV0 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ38"Bhorvansachi Suvarta"38
 
https://youtu.be/8hv1OUJnGlA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ39"Bhorvansachi Suvarta"39
 
TITUS 1-3: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/ei880w1GCcs *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ40"Bhorvansachi Suvarta"40
 
PHILEMON 1: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/6JERAhhlvwM **"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ41"Bhorvansachi Suvarta"41
 
HEBREWS 1-13: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/IX9dHJscJHY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ42"Bhorvansachi Suvarta"42
 
https://youtu.be/XWbltiX0he8 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ43"Bhorvansachi Suvarta" 43
 
https://youtu.be/Ebwv9UytxG4 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ44"Bhorvansachi Suvarta"44
 
https://youtu.be/Ftn7yI2kGnw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ45"Bhorvansachi Suvarta"45
 
https://youtu.be/zfx0JbwsWRo *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ46"Bhorvansachi Suvarta" 46
 
https://youtu.be/Tp4_lOczKsI **"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ47"Bhorvansachi Suvarta" 47
 
 
JAMES 1-5: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/wvmPRY5ajHw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ48"Bhorvansachi Suvarta" 48
 
https://youtu.be/6iUgMoiVKmg *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ49"Bhorvansachi Suvarta"49
 
I PETER 1-5: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/ocbLKrRUNus *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ50"Bhorvansachi Suvarta" 50
 
https://youtu.be/NQqduNr4MRw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ51"Bhorvansachi Suvarta" 51
 
II PETER 1-3: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/_dx-yndyH8o *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ52"Bhorvansachi Suvarta"52
 
I JOHN 1-5: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/NMuKHioZdKc *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ53"Bhorvansachi Suvarta"53
 
https://youtu.be/i8paPF2wET8 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ54" Message of Hope 54
 
 
II JOHN, III JOHN & JUDE: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/5YFm9hyPSJY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ55" "Bhorvansachi Suvarta"55
 
REVELATION 1 -  22: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga
 
https://youtu.be/sWGOpWtHvcE *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ56" Message of Hope 56
 
https://youtu.be/xzH18LAkbH4 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ57" Message of Hope 57
 
https://youtu.be/_FLRKNjGBRo *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ58" Message of Hope 58
 
https://youtu.be/wZE9_5pBHIw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ59" Message of Hope 59
 
https://youtu.be/alkhsBwqNDY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ60" Message of Hope 60
 
https://youtu.be/lBrbNYDmG1g *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ61" Message of Hope 61
 
https://youtu.be/W260VKP5_Jc *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ62" Message of Hope 62
 
https://youtu.be/lKCXnF9ppuQ *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ63"  Message of Hope 63
 
https://youtu.be/wk7s_rzxGGY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ64" Message of Hope 64
 
https://youtu.be/Xu_RqhdE2J8 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ65" Message of Hope 65
 
https://youtu.be/7t0liLUYhWY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ66" Message of Hope 66
 
https://www.youtube.com/watch?v=GitetvqK2hQ *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ67" Message of Hope 67
 
https://youtu.be/W0EpgYmtV-w *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ68" Message of Hope 68
 
https://youtu.be/Lc7ierTZ5oI *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ69" Message of Hope 69
 
https://youtu.be/rNNR1OynARU *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ70" Message of Hope 70
 
https://youtu.be/Hhx1SMLTOgE *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ71" Message of Hope 71
 
https://www.youtube.com/watch?v=5RtvG933Ba4 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ72" Message of Hope 72 (22 Part 1)
 
https://youtu.be/3C1V0-KCJrM *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 73" Message of Hope 73 (22 Part 2)
 
MATHEW 1 -  28: Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza
 
https://youtu.be/LkEY6FuAHXg *ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ74" Message of Hope 74
 
https://youtu.be/aOht2S_LHgM *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ75" Message of Hope 75
 
https://youtu.be/r0vjNRBQnyE *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ76" Message of Hope 76
 
https://youtu.be/yrwx7U5f_S8 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ77" Message of Hope 77
 
https://youtu.be/Y1RAKL25XZo *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ78" Message of Hope 78
 
https://youtu.be/qsGuALOyx_w *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ79" Message of Hope 79
 
https://youtu.be/39_sI3cFNeE *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ80" Message of Hope 80
 
https://youtu.be/lGIN3zJ65HE *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ81" Message of Hope 81
 
https://youtu.be/OPJG1-onaJ4 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ82" Message of Hope 82
 
https://youtu.be/S-1jFIbgV-Q *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ83" Message of Hope 83
 
https://youtu.be/tCII_RHjU3E *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 84" Message of Hope 84
 
https://youtu.be/kdR4J5MfIVw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 85" Message of Hope 85
 
https://youtu.be/lmejdh0s6WA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ86" Message of Hope 86
 
https://youtu.be/NVueLyBgnxU *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ87" Message of Hope 87
 
https://youtu.be/VaLBfdelp8E *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ88" Message of Hope 88
 
https://youtu.be/7kGXw-Gnloc *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ89" Message of Hope 89
 
https://youtu.be/yEUH5h5sBNo *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ90" Message of Hope 90
 
https://youtu.be/B3zgYC_GU-w *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ91" Message of Hope 91
 
https://youtu.be/S9itxb2XzXA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 92" Message of Hope 92
 
https://youtu.be/QsKE4mk6tiU *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ93" Message of Hope 93
 
https://youtu.be/tW5tlJYY9yE *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ94" Message of Hope 94
 
https://youtu.be/t3aHK8_-FTw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ95" Message of Hope 95
 
https://youtu.be/XuETukbjO8Q *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ96" Message of Hope 96
 
https://youtu.be/zLHz0qUngSA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ97" Message of Hope 97
 
https://youtu.be/KwHBaPlhHvM *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ98" Message of Hope 98
 
https://youtu.be/o6a56MduTs4 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ99" Message of Hope 99
 
Message of Hope in Konkani
 
GOSPEL OF MARK 1 -16 chapters
 
https://youtu.be/GqEw44PMSvU *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 100
 
https://youtu.be/JqIvRZAnOW8 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 101
 
https://youtu.be/kC6sPFkbAfo *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 102
 
https://youtu.be/TbICjnA4HQw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 103
 
https://youtu.be/MId3Yw0UG5o *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 104
 
https://youtu.be/nljcu-UHeg0 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 105
 
https://youtu.be/Fs2cSbLM6kg *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 106
 
https://youtu.be/gFZKJuRapnw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ " Message of Hope 107
 
https://youtu.be/Cu_nrlpikRs *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 108
 
https://youtu.be/d7x80016-ew *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ " Message of Hope 109
 
https://youtu.be/Gt7mtQKXe8I *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ " Message of Hope 110
 
https://youtu.be/CB7XueAgEVs *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ " Message of Hope 111
 
https://youtu.be/X44KGjeiOvw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 112
 
https://youtu.be/u4pxZ8uXCWI *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ " Message of Hope 113
 
https://youtu.be/04zhhb_5RnY *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ " Message of Hope 114
 
https://youtu.be/I5dfwQ2ru7A *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 115
 
Message of Hope in Konkani
 
GOSPEL OF LUKE 1 - 24 chapters
 
https://youtu.be/NiKgHyEfZbs *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 116
 
https://youtu.be/qMKgF3-HaLU *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope   117
 
https://youtu.be/-Mzcd1fk06M *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 118
 
https://youtu.be/E5rqoZt5v1M *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 119
 
https://youtu.be/cfgwculacK0 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 120
 
https://youtu.be/KeSornsE7Xw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 121
 
https://youtu.be/X-ft4Zi6-5Y *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 122
 
https://youtu.be/0psf6CdWI-0 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 123
 
https://youtu.be/Xr8248y6lRA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 124
 
https://youtu.be/5GNiSb4UIfs *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 125
 
https://youtu.be/SlFj7w5OwFM *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 126
 
https://youtu.be/hKzOTr3hs38 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 127
 
https://youtu.be/HUTB6puH4Bw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 128
 
https://youtu.be/DbQfIjyhNjw *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 129
 
https://youtu.be/9iHvNulTbQM *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 130
 
https://youtu.be/pCWMFvN-wcI *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 131
 
https://youtu.be/_N3juNiT8vA *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 132
 
https://youtu.be/EYaqZi94xp0 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 133
 
https://youtu.be/kMBS7mcPLls *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 134
 
https://youtu.be/i4byVDVGo6o *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 135
 
https://youtu.be/FFl5ToZK8jk *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 136
 
https://youtu.be/f4GQ3cxUDI8 *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 137
 
https://youtu.be/0iM7cW2PmyI *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 138
 
https://youtu.be/GmCorr2tCoQ *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 139
 
https://youtu.be/nwIYhjGiISc *"ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ" Message of Hope 140
 
 
Message of Hope in Konkani
 
GOSPEL OF JOHN 1 - 21 chapters
 
 
https://youtu.be/T1kxa5Yey8Q *ಆನಿ ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ | Message of Hope 141
 
https://youtu.be/E3O_HKcA0Rk Message of Hope 142
 
https://youtu.be/HBj7Pb3pk_o *ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊವ್ಯಾಂ, ಸರ್ಗಾರಾಜ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ  | MESSAGE OF HOPE 143 
 
https://youtu.be/WDNpTp4StP4 *ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಝರ್ | MESSAGE OF HOPE 144 
 
https://youtu.be/JkTkUx9gmkA *ತಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ಅಚರ್ಯೆಂ | MESSAGE OF HOPE 145 
 
https://youtu.be/AEenyadLxSM *ಜೆಜು ಜಿವಿತಾಚೊ ಉಂಡೊ | MESSAGE OF HOPE 146 
 
https://youtu.be/l_odtEv1Q-8 *ತೊಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಫೈಸಲ್ ದೀನಾಕಾತ್ | MESSAGE OF HOPE 147
 
https://youtu.be/j_cbinpc-yc *ಪಾತಕ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾತರ್ ಮಾರುಂ.. | MESSAGE OF HOPE 148 
 
https://youtu.be/t78rOY8wJdI *ವಚ್... ಸಿಲೊಆಮ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್| MESSAGE OF HOPE 149 
 
https://youtu.be/g66M5pl0FEc *ಹಾಂವ್ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ದಾರ್ | MESSAGE OF HOPE 150  
 
https://youtu.be/wil2_U2wFm8 *ಹಾಂವ್ ಜೀವ್, ಹಾಂವಂಚ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ | MESSAGE OF HOPE 151 
https://youtu.be/Ip2c2WzUDlw *ತಿಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಧುವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ... | MESSAGE OF HOPE 152 
https://youtube.com/embed/gZ18OV-g6u0 *ತುಮಿಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರಾ | MESSAGE OF HOPE 153
 
https://youtube.com/embed/7AUThVTA9Fk *ಹಾಂವ್ ಬಾಪಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ವಾಟ್ | MESSAGE OF HOPE 154 
 
https://youtube.com/embed/hynOsqaS7z4 *ಹಾಂವ್ ಖರಿ ದಾಕ್ವಾಲ್ | MESSAGE OF HOPE 155 
 
https://youtube.com/embed/k0ipv8BKGas *ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಲೊ  | MESSAGE OF HOPE 156 
 
https://youtube.com/embed/x4lFUXqj7Lg *ತಾಣೆಂ ಶಿಸಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ | MESSAGE OF HOPE 157 
 
https://youtu.be/jPsxr8UTX14 *ತಾಣಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಧರ್ಲೊ...| MESSAGE OF HOPE 158
 
https://youtu.be/JQHwbf_dtcw *ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೊ | MESSAGE OF HOPE 159
 
https://youtu.be/Pi7lZMCie-A *ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ | MESSAGE OF HOPE 160 
 
https://youtu.be/f5fKvrf3Sz4 *ತೊ ಶಿಸಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ | MESSAGE OF HOPE 161 

Message of Hope in Konkani
 
ACTS OF THE APOSTLES 1 - 28 chapters
 
https://youtu.be/bLi1zVV62es *ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ | MESSAGE OF HOPE 162 
 
https://youtu.be/JFfhHNAER0s *ವಿವಿಧ್ ಭಾಸಾನಿಂ ಉಲಂವ್ಕಲಾಗ್ಲೆ | MESSAGE OF HOPE 163 
 
https://youtu.be/NfP7aYBJ1eI *ಥೊಂಟೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ಲೊ!!! | MESSAGE OF HOPE 164 
 
https://youtu.be/jT3WRV4xxIQ *ಧರ್ಮ್ ಧುತಾಂಕ್ ದಗ್ದಿತಾತ್ | MESSAGE OF HOPE 165
 
https://youtu.be/UoZEGR--K2A *ಸ್ತೆಫಾನಾನ್ ದಿಲಿ ಸಾಕ್ಸ್... | MESSAGE OF HOPE 166
 
https://youtu.be/MU3F97TCrBE *ಸಾವ್ಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ದಗ್ಧಿತಾ | MESSAGE OF HOPE 167 
 
https://youtu.be/JQSq239zmvk *ತೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ..!!! | MESSAGE OF HOPE 168 
 
https://youtu.be/SeoNjPadhdE *ಪೆದ್ರುನ್ ಕರ್ನೆಲಾಚಿ ಭೇಟ್ ಕೆಲಿ... | MESSAGE OF HOPE 169 
 
https://youtu.be/fG142GPuR3k *ದೆವಾನ್ ಶುದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಅಶುದ್ಧ್ ನ್ಹಂಯ್ | MESSAGE OF HOPE 170 
 
https://youtu.be/Njj50yXtJD8 *ಭಡ್ವ್ಯಾನ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲೊ!!! | MESSAGE OF HOPE 171 
 
https://youtu.be/8CVUvZAlroY *ಘಾಢಿಗಾರ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲೊ!!! | MESSAGE OF HOPE 172 
 
https://youtu.be/H32tg-41iGQ *ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ನಾಂವಿಂ ಘಡ್ಲಿಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ | MESSAGE OF HOPE 173
 
https://youtu.be/wuyx8qHQ8Uk *ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ಸಭಾ  | MESSAGE OF HOPE 174 
 
https://youtu.be/wgeeVim44KY *ಪಾವ್ಲಾನ್ ದೆಕ್ಲೆಂ ದರ್ಶನ್!!!  | MESSAGE OF HOPE 175 
 
https://youtu.be/VidZOs0jy58 *ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಗಾಜ್ಲೊ!!! MESSAGE OF HOPE 176 
 
https://youtu.be/epCtfG4Ui9A *ಹಾಂವ್ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂ MESSAGE OF HOPE 177
 
https://youtu.be/5fW8ObStA6U *ಎಫೆಜಾಂತ್ ದಂಗೊ ಉಬ್ಜಾಲೊ   MESSAGE OF HOPE 178
 
https://youtu.be/ItNx9FJYlVI *ಪಾವ್ಲಾನ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆದೇವ್ಸ್... MESSAGE OF HOPE 179
 
https://youtu.be/jYIEsXJiD5E *ದೆವಾಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಕ್ ಧರ್ತಾತ್ MESSAGE OF HOPE 180
 
https://youtu.be/cPYYlYuw1jM *ಭಾವಾಂನೋ, ಬಾಪಾಂನೋ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾ...MESSAGE OF HOPE 181 
 
https://youtu.be/g1eiEvEQEgw *ಪಾವ್ಲಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಫಿತೂರಿ MESSAGE OF HOPE 182
 
https://youtu.be/LARllwtlkMs *ಪಾವ್ಲಾಚೊ ಪ್ರತಿವಾದ್ MESSAGE OF HOPE 183
 
https://youtu.be/hWGq7IdvWr4 *ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ತಾರುಂ ಫುಟ್ತಾ...MESSAGE OF HOPE 184
 
 
 

Comments powered by CComment

Home | News | Books & Hymns | Sitemap |Contact

Copyright © 2011 www.frfranklin.org. All Rights Reserved.
Powered by eCreators

Contact Us

Rev. Fr. Philiph Franky D’Souza
Mobile: +91 9013905078
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BRO. T.K. GEORGE
MOBILE : 98453-00074
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.