Konkani Reflection by Rev. Fr Franklin D'Souza Diocese of Shimoga on Gospel of John
Visit www.frfranklin.org
Mobile:9013905078

1. Gospel of John chapter 1
https://youtu.be/AW8RoivEMpc
ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಲೊ!!!

2. Gospel of John chapter 2
https://youtu.be/v5_M1unMoz4
ಘಡ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ನವಾಲ್!!!

3. Gospel of John chapter 3
https://youtu.be/sCidGbGxVrU
ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ??

4. Gospel of John chapter 4
https://youtu.be/f5kX6TeaXds
ನಿರಂತರ್ ಝರ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ!!!

5. Gospel of John chapter 5
https://youtu.be/FFfIdI5_7OU
ಅಜ್ಯಾಪಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ತಳೆಂ...!!!

6. Gospel of John chapter 6
https://youtu.be/g8-4cAEUqOA
ಪಾಂಚ್ ಉಂಡೆ, ದೋನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ, ಹಜಾರೊಂ ಜೆವ್ಲೆ..!!!

7. Gospel of John Chapter 7
https://youtu.be/0WHSejYhgoY
ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾತ್, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೊನಾಂ

8. Gospel of John chapter 8
https://youtu.be/GEo3f2jB0m4
ಪಾತಕ್ ನಾ ತರ್ ಪಾತೋರ್ ಮಾರ್

9. Gospel of John chapter 9
https://youtu.be/L8E6FcZtUX4
ತೊ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್!! ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಕಾಳೊಕ್ ನಿವ್ರಾಯ್ತಾ..

10. Gospel of John chapter 10
https://youtu.be/h3_QaRXJziI
ತೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬರೊ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಖರೊ!!!

11. Gospel of John chapter 11
https://youtu.be/NuMjK-fvy7M
ಹಾಂವಂಚ್ ಜೀವ್ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ಪಣ್...

12. Gospel of John chapter 12
https://youtu.be/4wtWBjDxj3s
ಧುವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ ತಿಚಿ ಪಾತ್ಕಾಂ!!!

13. Gospel of John chapter 13
https://youtu.be/Fx3-FsEA6Ok
ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಘುರ್ತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೊಗಾಚೊ |

14. Gospel of John chapter 14
https://youtu.be/UAWj1jHS2QA
ಜೆಜು ಬಾಪಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ವಾಟ್ |

15. Gospel of John chapter 15
https://youtu.be/wpZgLGZMgyU
ಜೆಜು ಖರಿ ದಾಕ್ವಾಲ್ |

16. Gospel of John chapter 16
https://youtu.be/6Tue5mNOXoU
ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತಾಕ್ ತೊ ಪಾಯ್ತಲೊ...|

17. Gospel of John chapter 17
https://youtu.be/kzrYaF_DLrE
ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಶಿಸಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ|

18. Gospel of John chapter 18
https://youtu.be/9YOET47F6YQ
ತಾಕಾ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಂಧ್ಲೊ...

19.Gospel of John chapter 19
https://youtu.be/eNZJVIBOiCE
ಆಮ್ಚೆ ಪಾಸೊತ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಬಲಿದಾನ್

20. Gospel of John chapter 20
https://youtu.be/YMe9VQE9lK0
ತಾಣೆ ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!!!

21. Gospel of John chapter 21
https://youtu.be/DbY_jeSvwU0
ಜೆಜು ಶಿಸಾಂಕ್ ದಿಷ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ

Comments powered by CComment

Home | News | Books & Hymns | Sitemap |Contact

Copyright © 2011 www.frfranklin.org. All Rights Reserved.
Powered by eCreators

Contact Us

Rev. Fr. Philiph Franky D’Souza
Mobile: +91 9013905078
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BRO. T.K. GEORGE
MOBILE : 98453-00074
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.